ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

 

Hatályos 2015. július 1-jétől

Társaságunk elkötelezett a magánélet védelme és tiszteletben tartása terén. A jelen Adatvédelmi Szabályzat, a weboldalunk (www.barszekreny.hu, a továbbiakban: “Weboldal”),illetve a webshopunk (a továbbiakban: “Webshop”) használatára vonatkozó Felhasználási Feltételek, valamint az ott hivatkozott egyéb dokumentumok képezik az alapját az Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok (a továbbiakban: Adat”) kezelésének. Az Adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.), valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az informáciüós társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi VIII.  törvény (Eker tv.) rendelkezéseinek megfelelően kezeljük. Kérjük, hogy az alábbiakat szíveskedjék figyelmesen átolvasni annak megértése céljából, hogy hogyan kezeljük és használjuk az Adatait.

 

I. Az adatkezelő:

Az adatkezelő:

Cégnév: Pernod Ricard Hungary Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12.

E-mail:  b2b@pernod-ricard-hungary.com

Telefon:  06-1/275-24-68

Fax: 06-1/275-24-69

 

II. Az adatkezelés célja

Az Adatait az alábbi célokból kezeljük:

1. webshop működése
2. hírlevél küldése
3. direkt marketing
4. fogyasztói panaszok kezelése, a webshoppal kapcsolatos ügyféllevelezés

 

III. A Webshop működése céljából történő adatkezelés

Tájékoztatjuk, hogy az Adatainak kezelése az Ön hozzájárulásán alapul.

1. A kezelt adatok köre

A Webshopba történő regisztráció során az alábbi Adatok megadását kérjük: nem, név, email, születési idő és jelszó.

A megrendelés leadásához Önnek a fentieken kívül meg kell adnia a szállítási/ számlázási nevet és címet, továbbá egy vezetékes vagy mobil telefonszámot.

2. Az adatkezelés jogalapja

Tájékoztatjuk, hogy az Adatainak kezelése az Ön hozzájárulásán alapul, azonban a hozzájárulása visszavonása esetén az Infotv. 6. § (5) bekezdésének a) pontja alapján egyes személyes adatait a ránk vonatkozó törvényi kötelezettség teljesítése céljából a továbbiakban is kezelhetjük (amennyiben Ön a Webshopban vásárolt is). E tekintetben további tájékoztatást az alábbi 4. pontban (Az adatkezelés időtartama) talál.

3. Az adatok továbbítása, az adatfeldolgozó

A Weboldal és így az adatai tárolásához tárhelyszolgáltatást harmadik személytől veszünk igénybe, aki adatfeldolgozónak minősül.

A tárhelyszolgáltatónk: a Tárhely.Eu Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  (székhelye: 1144 Budapest, Ormánság u 4/A. X. em. 241., telephelye: 1112 Budapest, Nagyida u 11.
e-mail: iroda@tarhely.eu ) 

Az Ön által a regisztráció során megadott Adatokat – a tárhelyszolgáltatón kívül - kizárólag abban az esetben adjuk át harmadik személy részére, ha Ön a Webshopban megrendelést ad le. Ebben az esetben – a megrendelés teljesítése céljából – az adatai átadásra kerülnek a kiszállítást végző futárszolgálatnak, valamint a részünkre a raktározást biztosító társaságnak. Az utóbbi személyek szintén adatfeldolgozónak minősülnek.

A futárszolgálat: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (székhely, telephely, központi vevőszolgálat: 2351 Alsónémedi, Európa u. 2., tel: 36 29 88 66 70, e-mail: info@gls-hungary.com)

A raktározást végző szolgáltató: Waberer’s Logisztika Kft. (székhely: 1239 Budapest, Európa utca 6.)

4. Az adatkezelés időtartama

Az Adatait az adatkezeléshez adott hozzájárulása visszavonásáig kezeljük, azaz addig, amíg az Adatainak vagy a regisztrációjának törlését nem kéri tőlünk. Felhívjuk figyelmét arra, hogy az Adatai törlése iránti kérelem teljesítése a regisztrációja egyidejű törlésével jár!

Tájékoztatjuk, hogy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számviteli tv.) 169. §-a alapján Társaságunk köteles 8 évig megőrizni a könyvviteli elszámolását alátámasztó számviteli bizonylatokat. Erre tekintettel az adatai, illetve a regisztrációja törlését követően is, a Számviteli tv. által előírt határidő lejártáig kezeljük azokat az Adatait, amelyeket a velünk megkötött szerződés tartalmaz (a megrendelés visszaigazolásán és a számlán szereplő adatok, azaz név, szállítási név és cím, számlázási név és cím).

 

IV. A hírlevél küldése céljából történő adatkezelés

Amennyiben Ön él ezzel a lehetőséggel, a megfelelő rubrika megjelölésével hírlevél küldését kérheti. A hírlevél küldéséhez nem szükséges a Webshopban regisztrálnia.

Tájékoztatjuk, hogy a hírlevél küldése céljából az Adatainak kezelése az Ön hozzájárulásán alapul.

1. A kezelt adatok köre

A hírlevél küldése céljából az alábbi adatait kezeljük: e-mail cím.

2. Az adatkezelés jogalapja

Tájékoztatjuk, hogy az Adatainak kezelése az Ön hozzájárulásán alapul, a hozzájárulása visszavonása esetén az Adatait töröljük.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Webshopban való regisztráció törlése a hírlevélre való feliratkozását nem szünteti meg, azaz arról – amennyiben a továbbiakban nem kéri a szolgáltatásunkat - külön le kell iratkoznia!

3. Az adatok továbbítása, az adatfeldolgozó

Az Ön által a regisztráció során megadott Adatokat harmadik személy részére nem továbbítjuk, és nem adjuk át.

4. Az adatkezelés időtartama

Az Adatait az adatkezeléshez adott hozzájárulása visszavonásáig kezeljük, azaz addig, amíg a hírlevélről való leiratkozási szándékát nem közli velünk. Ezt a b2b@pernod-ricard-hungary.com e-mail címre küldött elektronikus levélben teheti meg, az Ön által a feliratkozáskor megadott e-mail cím megjelölésével.

 

V. Direkt marketing célú adatkezelés

Amennyiben Ön él azzal a lehetőséggel, hogy akcióinkkal és személyre szóló ajánlatainkkal megkeressük, úgy ezt a megfelelő rubrika megjelölésével kérheti. Felhívjuk figyelmét, hogy e választási lehetőséggel csak a Webshopba való regisztráció esetén élhet.

Tájékoztatjuk, hogy direkt marketing célból az Adatainak kezelése az Ön hozzájárulásán alapul.

1. A kezelt adatok köre

Direkt marketing célból az alábbi adatait kezeljük: nem, név, cím, e-mail cím, születési idő, telefonszám, fogyasztói szokások a webshopban történt vásárlásai alapján.

2. Az adatkezelés jogalapja

Tájékoztatjuk, hogy az Adatainak kezelése az Ön hozzájárulásán alapul, a hozzájárulása visszavonása esetén az Adatait töröljük.

Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulása visszavonása a Webshopba való regisztrációját nem szünteti meg, illetve a Webshopba való regisztrációjának törlése nem szünteti meg az Adatainak a direkt marketing célú felhasználásához adott hozzájárulását.

3. Az adatok továbbítása, az adatfeldolgozó

Az Ön által a regisztráció során megadott Adatokat harmadik személy részére nem továbbítjuk, és nem adjuk át.

4. Az adatkezelés időtartama

Az Adatait az adatkezeléshez adott hozzájárulása visszavonásáig kezeljük. Ezt a b2b@pernod-ricard-hungary.com e-mail címre küldött elektronikus levélben teheti meg.

 

VI. Fogyasztói panaszok kezelése, a Webshoppal kapcsolatos ügyféllevelezés

Amennyiben a Weboldallal, a Webshoppal, a szolgáltatásainkkal vagy az adatkezeléssel kapcsolatban bármilyen kérése, észrevétele vagy panasza merül fel, kapcsolatba léphet velünk a fent megadott elérhetőségeinken.

Tájékoztatjuk, hogy a fenti célból az Adatainak kezelése az Ön hozzájárulásán alapul.

1. A kezelt adatok köre

A kezelt Adatok: az e-mail vagy levél, a küldő neve, címe / e-mail címe és a feladó által  megadott egyéb adatok.

2. Az adatkezelés jogalapja

Tájékoztatjuk, hogy az Adatainak kezelése az Ön hozzájárulásán alapul, azonban a hozzájárulása visszavonása esetén az Infotv. 6. § (5) bekezdésének a) pontja alapján egyes személyes adatait a ránk vonatkozó törvényi kötelezettség teljesítése céljából a továbbiakban is kezelhetjük. E tekintetben további tájékoztatást az alábbi 4. pontban (Az adatkezelés időtartama) talál.

3. Az adatok továbbítása, az adatfeldolgozó

Az Ön által a regisztráció során megadott Adatokat harmadik személy részére nem továbbítjuk, és nem adjuk át.

4. Az adatkezelés időtartama

Adatait hozzájárulása visszavonásáig, de legfeljebb a megkeresés elintézésétől számított 2 évig kezeljük.

Tájékoztatjuk, hogy a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. §-a alapján Társaságunk köteles 5 évig megőrizni a fogyasztói panaszokról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát.

 

VII. Az Ön jogai és az Önt megillető jogorvoslati lehetőségek

1. Ön jogosult arra, hogy az Adatai kezeléséről tájékoztatást kérjen, az Adatai helyesbítését kérje, illetve jogos indokokra hivatkozva tiltakozzon az Adatai kezelése ellen. Emellett – a kötelező adatkezelés kivételével - kérheti az Adatai törlését vagy zárolását. 

Amennyiben a jogait gyakorolni kívánja, kérjük, a b2b@pernod-ricard-hungary.com e-mail címen vegye fel velünk a kapcsolatot.

2. Tájékoztatás az Adatai kezeléséről

Az Adatai kezeléséről kért tájékoztatás esetén a tájékoztatást legfeljebb 30 napon belül, az erre irányuló kérelme esetén írásban adjuk meg. A tájékoztatás ingyenes, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet hozzánk még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítést állapíthatunk meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell térítenünk, ha az Adatokat jogellenesen kezeltük, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Törvény rendelkezése esetén a tájékoztatás megadását megtagadhatjuk. A tájékoztatás megtagadása vagy nem teljesítése esetén bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., tel: +36–1-391-1400, fax: +36-1-391-1410. e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.

3. Az Adatok helyesbítése, zárolása vagy törlése

a) Az Adatok helyesbítésére akkor kerül sor, ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat rendelkezésre áll.

Ha Ön vitatja az Adat helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen, az adatot megjelöljük.

b) Törlés helyett zároljuk az Adatot, ha Ön ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit.

 

c) Adatait az erre irányuló megkeresés kézhezvételétől számított 30 napon belül töröljük.

Ön a jelen Adatvédelmi Szabályzat elfogadásával tudomásul veszi, hogy Adatai törlése együtt jár a regisztrációja és/vagy hírlevélre való feliratkozása és/vagy a direkt marketing célú hozzájárulása törlésével vagy megszűnésével is (attól függően, hogy mely célú adatkezelés tekintetében kéri a törlést).

d) A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről értesítjük, kivéve, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Ön jogos érdekét sérti.

e) Ha a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, erről 30 napon belül írásban értesítjük. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., tel: +36–1-391-1400, fax: +36-1-391-1410. e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.

4. Tiltakozás a személyes adatai kezelése ellen

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

a) ha az Adatai kezelése vagy továbbítása kizárólag a Társaságunkra, mint adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, az adatok címzettjei vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b) ha az Adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 15 napon belül elbíráljuk. Ha a döntésünkkel nem ért egyet, vagy a határidőt elmulasztjuk, - a döntés közlésétől vagy a határidő utolsó napjától számított – 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

5. Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., tel: +36–1-391-1400, fax: +36-1-391-1410. e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet, ha személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, továbbá ha jogai megsértését észleli, bármikor bírósághoz fordulhat.

 

VIII. ADATBIZTONSÁG

Elkötelezettek vagyunk abban, hogy védjük az Adatai biztonságát. Számos intézkedést és eljárást alkalmazunk, hogy megvédjük az Adatait a jogosulatlan hozzáféréstől és használattól, véletlen vagy jogellenes megsemmisítéstől, véletlen elveszéstől és megváltoztatástól. Ebből  a célból olyan műszaki intézkedéseket alkalmaztunk, mint tűzfalak és olyan szervezeti intézkedéseket, mint a belépési azonosító / hatékony jelszó rendszer, fizikai védelem stb.

 

IX. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A Weboldalunk tartalmazhat más weboldalakra mutató, vagy más weboldalakról a Weboldalra mutató hivatkozásokat (linkeket). Amennyiben Ön követ egy ilyen oldalra mutató hivatkozást, kérjük, hogy vegye figyelembe azt, hogy ezek a weboldalak saját adatvédelmi szabályzattal rendelkeznek, amelyekért nem vállalunk semmilyen felelősséget. Kérjük, olvassa el ezeket a szabályzatokat, mielőtt bármilyen személyes adatot megad az ilyen oldalakon.   

X. AZ ADATVÉDELMI SZABÁLYZATUNK MÓDOSÍTÁSA

Fenntartjuk a jogot arra, hogy a jelen Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseit bármikor, a belátásunk szerint módosítsuk. Az Adatai kezelésével összefüggő bármilyen változás esetén a hozzájárulását fogjuk kérni a változásokhoz.

Dokumentum letöltése