ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Hatályos 2018. május 25. napjától

A weboldalunk (www.barszekreny.hu, a továbbiakban: “Weboldal”), illetve a webshopunk (a továbbiakban: “Webshop”) használata során különböző személyes adatokat (például név, e-mail cím,stb.) gyűjtünk Öntől, illetve Önről.

A jelen Tájékoztató azt mutatja, be, hogyan kezeljük a gyűjtött személyes adatokat („Adatok”). Kérjük, hogy legyen kedves figyelmesen átolvasni!

Az Adatait 

- a GDPR (az Európai Unió 2016/679 számú általános adatvédelmi rendelete),

- a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.), valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi VIII. törvény (Eker tv.), 

- a Webshop vásárlási és szállítási feltételei, valamint

- a belső adatkezelési szabályzataink

szerint kezeljük. 

I. Az adatkezelő:

Az adatkezelő:

Cégnév: Pernod Ricard Hungary Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12.

E-mail:  hunb2b@pernod-ricard.com

Telefon:  06-1/275-24-68

Fax: 06-1/275-24-69

II. Az adatkezelés célja

Az Adatait az alábbi célokból kezeljük:

  1. webshop üzemeltetése
  2. hírlevél küldése 
  3. fogyasztói panaszok kezelése, a webshoppal kapcsolatos ügyféllevelezés

III. A Webshop üzemeltetése céljából történő adatkezelés

A Webshop üzemeltetése magában foglalja a regisztrált személyek azonosítását és megkülönböztetését, valamint a webshopban való vásárlások lebonyolítását, a termékek kiszállítását, az esetleges igények kezelését.

1. A kezelt adatok köre

A Webshopba történő regisztráció során az alábbi Adatok megadását kérjük: nem, név, email, születési idő és jelszó.

Emellett a regisztráció során rögzítjük a regisztráció dátumát.

Ha a Webshopban vásárol, a fentieken kívül meg kell adnia a szállítási / számlázási nevet és címet, továbbá egy vezetékes vagy mobil telefonszámot.

Amennyiben a megrendelés során Ön a bankkártyás fizetés opciót választja, átirányítjuk a bank online fizetésre szolgáló web oldalára és ott a banknak a fentieken kívül meg kell adnia a kártya számát, a kártya lejárati dátumát és a kártya érvényesítési kódját. Ezekhez az adatokhoz mi nem férünk hozzá. 

Az Ön megrendeléséről a következő adatokat tároljuk: rendelési azonosító, termék, dátum, összeg, fizetési mód, állapot. Amennyiben a fizetés banki tranzakción keresztül történt akkor tárolásra kerül még a banki tranzakció azonosítója, ideje és a bank válasza (sikeres vagy sikertelen fizetés)

Az adatszolgáltatás vásárlás esetén szerződéses kötelezettségen alapul és a szerződés megkötésének az előfeltétele. Adatszolgáltatás hiányában nem tudjuk kinek, hová kell kiszállítani a terméket, illetve nem tudjuk a bizonylatot elkészíteni stb., azaz az adásvételi szerződést nem tudjuk teljesíteni. 

Más esetben az adatszolgáltatás önkéntes. 

2. Az adatkezelés jogalapja

Tájékoztatjuk, hogy a regisztráció esetén Adatainak kezelése az Ön hozzájárulásán alapul. Amennyiben a webshop-ban vásárol az adatai kezelésének jogalapja az Önnel kötött szerződés teljesítése. A hozzájárulása visszavonása vagy az adatai törlése iránti kérelme esetén egyes személyes adatait a ránk vonatkozó törvényi kötelezettség teljesítése céljából a továbbiakban is kezelhetjük (csak ha a Webshopban vásárolt is). E tekintetben további tájékoztatást az alábbi 4. pontban (Az adatkezelés időtartama) talál.

3. Az adatok továbbítása, az adatfeldolgozó

3.1. Az Adatokat az Adatkezelő szervezetén belül kizárólag azok a személyek ismerhetik meg, akiknek a feladatkörébe tartozik a webshop üzemeltetése, illetve a megrendelése teljesítése.

3.2. Az igénybe vett adatfeldolgozók:

A tárhelyszolgáltatónk: a Tárhely.Eu Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  (székhelye: 1144 Budapest, Ormánság u 4/A. X. em. 241., telephelye: 1112 Budapest, Nagyida u 11.
e-mail: iroda@tarhely.eu )  

A kiszállítást végző futárszolgálat: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely, telephely, központi vevőszolgálat: 2351 Alsónémedi, Európa u. 2., tel: 36 29 88 66 70, e-mail: info@gls-hungary.com)

A raktározást és a csomagok összekészítését végző szolgáltató: Waberer's – Szemerey Logisztika Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3527 Miskolc, Fonoda u. 1., fióktelepe: 1239 Budapest, Európa utca 6.)

3.3. Az Ön által megadott Adatokat harmadik személy részére nem továbbítjuk.

4. Az adatkezelés időtartama

Az Adatait az adatkezeléshez adott hozzájárulása visszavonásáig (azaz addig, amíg az Adatainak vagy a regisztrációjának törlését nem kéri tőlünk), illetve a szerződés teljesítésétől számított 5 évig  kezeljük.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy az Adatai törlése iránti kérelem teljesítése a regisztrációja egyidejű törlésével jár!

Tájékoztatjuk, hogy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számviteli tv.) 169. §-a alapján Társaságunk köteles 8 évig megőrizni a könyvviteli elszámolását alátámasztó számviteli bizonylatokat. Erre tekintettel az adatai, illetve a regisztrációja törlését követően is, a Számviteli tv. által előírt határidő lejártáig kezeljük azokat az Adatait, amelyeket a velünk megkötött szerződés tartalmaz (a megrendelés visszaigazolásán és a számlán szereplő adatok, azaz név, szállítási név és cím, számlázási név és cím).

IV. A hírlevél küldése céljából történő adatkezelés

Amennyiben Ön él ezzel a lehetőséggel, a megfelelő rubrika megjelölésével hírlevél küldését kérheti. A hírlevél küldéséhez nem szükséges a Webshopban regisztrálnia.

Tájékoztatjuk, hogy a hírlevél küldése céljából az Adatainak kezelése az Ön hozzájárulásán alapul.

1. A kezelt adatok köre

A hírlevél küldése céljából az alábbi adatait kezeljük: e-mail cím.

Az adatszolgáltatás önkéntes, elmaradása esetén nem tudunk önnek hírlevelet küldeni.

2. Az adatkezelés jogalapja

Tájékoztatjuk, hogy az Adatainak kezelése az Ön hozzájárulásán alapul, a hozzájárulása visszavonása esetén az Adatait töröljük. 

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Webshopban való regisztráció törlése a hírlevélre való feliratkozását nem szünteti meg, azaz arról – amennyiben a továbbiakban nem kéri a szolgáltatásunkat - külön le kell iratkoznia!

3. Az adatok továbbítása, az adatfeldolgozó

3.1. Az Adatokat az Adatkezelő szervezetén belül kizárólag azok a személyek ismerhetik meg, akiknek a feladatkörébe tartozik a webshop üzemeltetése.

3.2. Az igénybe vett adatfeldolgozó:

A tárhelyszolgáltatónk: a Tárhely.Eu Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1144 Budapest, Ormánság u 4/A. X. em. 241., telephelye: 1112 Budapest, Nagyida u 11.
e-mail: iroda@tarhely.eu ) 

3.3. Az Ön által megadott Adatokat harmadik személy részére nem továbbítjuk.

4. Az adatkezelés időtartama

Az Adatait az adatkezeléshez adott hozzájárulása visszavonásáig kezeljük (azaz addig, amíg a hírlevélről való leiratkozási szándékát nem közli velünk), de legfeljebb 5 évig.

A hozzájárulás visszavonását a hunb2b@pernod-ricard.com e-mail címre küldött elektronikus levélben kérheti, az Ön által a feliratkozáskor megadott e-mail cím megjelölésével.

V. Fogyasztói panaszok kezelése, a Webshoppal kapcsolatos ügyféllevelezés

Amennyiben a Weboldallal, a Webshoppal, a szolgáltatásainkkal vagy az adatkezeléssel kapcsolatban bármilyen kérése, észrevétele vagy panasza merül fel, kapcsolatba léphet velünk a fent megadott elérhetőségeinken. 

Tájékoztatjuk, hogy a fenti célból az Adatainak kezelése az Ön hozzájárulásán alapul.

1. A kezelt adatok köre

A kezelt Adatok: a feladó vagy panaszos neve, címe / e-mail címe és a feladó vagy panaszos által megadott egyéb adatok.

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban hiányában nem tudjuk azonosítani a vásárlást és/vagy nem tudunk válaszolni a megkeresésére.

2. Az adatkezelés jogalapja

Tájékoztatjuk, hogy az Adatainak kezelése az Ön hozzájárulásán alapul, azonban a hozzájárulása visszavonása esetén egyes személyes adatait a ránk vonatkozó törvényi kötelezettség teljesítése céljából a továbbiakban is kezelhetjük. E tekintetben további tájékoztatást az alábbi 4. pontban (Az adatkezelés időtartama) talál.

3. Az adatok továbbítása, az adatfeldolgozó

Az Ön által megadott Adatokhoz az Adatkezelő szervezetén belül csak azok a munkavállalók férhetnek hozzá, akiknek feladatkörébe tartozik a kérések megválaszolása, igények kezelése.

4. Az adatkezelés időtartama

Adatait hozzájárulása visszavonásáig, de legfeljebb a megkeresés elintézésétől számított 2 évig kezeljük. 

Tájékoztatjuk, hogy a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. §-a alapján Társaságunk köteles 5 évig megőrizni a fogyasztói panaszokról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát. 

VI. Milyen jogok illetik meg az adatkezeléssel kapcsolatban?

  1. Tájékoztatást kérhet arról, hogy milyen Adatait kezeljük, és kérheti, hogy ezekről adjunk másolatot. 
  2. Jogosult arra, hogy a pontatlan személyes Adatai helyesbítését vagy a hiányos adatok kiegészítését kérje.
  3. Kérheti a személyes Adatai törlését. Adatait akkor töröljük, ha azokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük; ha Ön a hozzájárulását visszavonja és a további adatkezelésnek nincs más jogalapja (pl. jogszabályi kötelezettség vagy a jogos érdekünk); ha a jogos érdekünk alapján kezelt adatok kezelése ellen tiltakozik, amelynek helyt adunk (direkt marketing célú adatkezelés esetén erre kötelesek vagyunk); ha az Adatait jogellenesen kezeltük, vagy ha a törlés jogi kötelezettségünk és a törlés nem ütközik a GDPR-ban felsorolt okokba.
  4. Jogosult arra, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a korábban a hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.
  5. Önnek joga van továbbá arra, hogy azokban az esetekben, amikor az adatkezelés jogalapja a jogos érdekünk, a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozzon az Adatai kezelésével szemben (azaz a kérelmét indokolnia kell), illetve direkt marketing célú adatkezelés esetén tiltakozzon az adatkezeléssel szemben (utóbbi esetben a kérelmet nem kell indokolnia).
  6. Kérheti emellett bizonyos esetekben az adatkezelés korlátozását: 

- ha vitatja a személyes adatai pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát);

- ha az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

- ha az adatkezelőnek már nincs szüksége az Adataira adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

- ha Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben (ez csak arra az esetre vonatkozik, amikor a kérelmét indokolnia kell, lásd 5) pont).

  1. Az adathordozhatósághoz való jog alapján kérheti, hogy az Önre vonatkozó és Ön által a rendelkezésünkre bocsátott Adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. 

A fenti jogok gyakorlása iránti kérelmét egy hónapon belül válaszoljuk meg, mely határidő szükség esetén további két hónappal meghosszabbítható. Ilyen esetben a határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével az eredeti határidőn belül tájékoztatjuk. A kérelmét díjmentesen terjesztheti elő, kivéve (különösen az ismétlődő jellegére figyelemmel) bizonyíthatóan túlzó. Ebben az esetben – ha az Adatkezelő a kérelem teljesítése mellett dönt – a kérelem teljesítésével felmerült adminisztratív költségekre ésszerű összegű díjat számítunk fel. 

VII. Hová fordulhat jogorvoslatért?

Ha úgy véli, hogy a személyes adatai kezelésével kapcsolatban sérelem érte, jogosult arra, hogy panaszt tegyen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam felügyeleti hatóságánál.

A Magyarországon illetékes Felügyeleti Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., tel: +36–1-391-1400, fax: +36-1-391-1410. e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, web: www.naih.hu).

VIII.. Hová fordulhat további tájékoztatásért, vagy ha a jogait gyakorolni kívánja? 

Kérjük, hogy ilyen esetekben a hunb2b@pernod-ricard.com e-mail címen vegye fel velünk a kapcsolatot!

IX. Egyéb rendelkezések

A Weboldalunk tartalmazhat más weboldalakra mutató, vagy más weboldalakról a Weboldalra mutató hivatkozásokat (linkeket). Ha követ egy ilyen linket, kérjük, hogy vegye figyelembe azt, hogy ezek a weboldalak saját adatvédelmi szabályzattal rendelkeznek, amelyekért nem vállalunk semmilyen felelősséget. Kérjük, olvassa el azoknak a weboldalaknak az adatvédelmi tájékoztatóját/szabályzatát, mielőtt bármilyen személyes adatot megad az üzemeltetőjük részére.    

X. Módosítás

Fenntartjuk a jogot arra, hogy a jelen tájékoztató szerinti adatkezelési tevékenységünket bármikor, a belátásunk szerint, ám a vonatkozó előírásoknak is megfelelve módosítsuk. Az Adatai kezelésével összefüggő bármilyen változás esetén a hozzájárulását fogjuk kérni a változásokhoz. 

Budapest, 2018. Május 24.

Pernod Ricard Hungary Kft. adatkezelő

Dokumentum letöltése